امروز
1402 خرداد 9
43 18

تماس با ما
021- 660 28 710 -12
0 9 3 0 6 2 9 7 7 7 0
SMS:1 0 0 0 7 8 7 4
W W W. PTOT. IR
ptot.ir@gmail.com
 
 
دفــــتر مـــرکـــــزی و نمــایشگاه:
تهران - میدان توحید، نصرت غربی،
اول ســـتایش، پـــلاک2، واحـــد 2
کد پستی :        1457753793
دریافت لینگ google maps با ارسال
عدد   1  به   10007874


کارخــانه و انبـار شرکـت نوآوران :
آزادگان، خ عرفان، خ حشمت، م پدر
کوچــه پنجـم ، شـــــــرکت نـــوآوران
دریـافت لینــگ  google maps با ارسال
 عدد  2  به   10007874