امروز
1402 فروردین 7
58 11

تخت پیشرفته الکتریکی 4 شکن نوآوران

خلاصه

تخت پیشرفته الکتریکی 4 شکن نوآوران دارای جک الکتریکی وارداتی و سه جک گازی


- قابــــلیت تنــــــظیم ارتـــــــفاع
- دارای چــــــــــرخ هــــــــای روان
- جــــــک الکتــــــریـــکی وارداتی
- تشـــک های فـــــــومی ضخــیم
- اســـــتفاده از چـــرم درجــــــه 1
- جوش CO2 با رنگ کـوره ای
ویژگی ها