امروز
1402 مهر 7
15 18

دستگاه بگو ببین Say & see Pri

خلاصه

دستگاه say & see مناسب برای تشویق Vocalization و فعالیت های گروهی.

دستگاه Say & see  مناسب برای تشویق Vocalization و فعالیت های گروهی.

در این دستگاه کودک با صحبت کردن در مقابل میکروفون نور منبع نوری که یک گوی نسبتا بزرگ می باشد  را تغییر می دهد.

قابل تنظیم در سه حالت:

1-درزمان صحبت کردن  نور گوی در حال تغییر می باشد و در صورت عدم صحبت نور گوی به رنگ  سفید در می آید. پس از گذشت زمانی حدود بیست ثانیه  چنانچه صحبتی انجام نگیرد نور گوی بصورت اتوماتیک به حالت Auto Power Off رفته، خاموش میشود و با شروع صحبت مجددا روشن می شود.

2. در صورت عدم صحبت گوی خاموش شود.
3. در حالت سکوت تغییرات نور گوی با سرعت ثابتی انجام میشود چنانچه صحبتی صورت گیرد سرعت تغییرات نور گوی بیشتر می شود.

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآوران


Sound switch device suitable for encouraging vocalization and group activities.
In this device, the baby changes the light source, which is a relatively large orb,
by speaking in front of the light microphone.
Adjustable in three modes:
1 - When talking light the ball is changing and if the light is not speaking the ball
turns white. After about twenty seconds, if no word is spoken, the track light
automatically switches to Auto Power  Off mode and
 turns on again when the conversation starts.
2. Turn off the track if you do not speak.
3. In silent mode, the speed of the orb changes
   at a constant speed.
 ویژگی ها