امروز
1402 مهر 7
5 18

دستگاه لایت ترکینگ (Light Tracking)

خلاصه

ترکینگ بینایی (light Tracking) دارای تعدادی میله عمودی شفاف که با فاصله از هم روی یک استند قرار گرفته اند. و با یک کنترلر ولومی روشن شدن هر یک قابل کنترل است.

ترکینگ بینایی (light  Tracking)
دارای تعدادی میله عمودی شفاف که با فاصله از هم روی یک استند قرار گرفته اند. و با یک کنترلر ولومی روشن شدن هر یک قابل کنترل است.
اهداف:
بهبود و هماهنگ سازی حرکت چشم
ارتقاء حس عمقی
هماهنگی چشم و دست و…

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآوران

It has a number of transparent vertical bars that are spaced apart on
one stand. And with a volume controller, each one can be switched on.
Goals:
Improves eye movement synchronization
Deep sense upgrades
Eye and hand coordination and…

 


ویژگی ها