امروز
1400 فروردین 30
49 3

سیستم پولی پیشرفته (MAX PULLEYsystems )

خلاصه

سیستم پولی پیشرفته (MAX PULLEY systems ) با طراحی جدید و پیشرفته نوآوران . با بیش از 22 مورد حرکات کششی و تعادلی

سیستم پولی پیشرفته (Pulley Max systems )

معرفی و آموزش حرکات در MAX PULLEY  نوآوران

ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0