امروز
1402 مهر 7
17 17

طیف نما Vision Spectroscope

خلاصه

در نوع اول، دستگاه دارای یک صفحه کلید است که کاردرمان می تواند برای شدت هر یک از رنگهای اصلی نور عددی بین صفر تا 255 را وارد و رنگ و شدت نور مورد نظر را برای اتاق ایجاد کند.این اعداد روی صفحه نمایشگر قابل رویت هستند. در نوع دوم برای کنترل هر رنگ یک ولوم تعبیه شده است و فاقد صفحه نمایشگر می باشد.

در نوع اول، دستگاه دارای یک صفحه کلید است که کاردرمان می تواند برای شدت هر یک از رنگهای اصلی نور عددی بین صفر تا 255 را وارد و رنگ و شدت نور مورد نظر را برای اتاق ایجاد کند.این اعداد روی صفحه نمایشگر قابل رویت هستند. در نوع دوم برای کنترل هر رنگ یک ولوم تعبیه شده است و فاقد صفحه نمایشگر می باشد.

دستگاه دارای قابلیت فلاش زدن با سرعت قابل تنظیم  را نیز دارد.
هدف: کاردرمان برای بالا بردن آستانه تحریک و ایجاد عادت به نور با شدت بالا، در هر جلسه کاردرمانی میزان تلفیق نورها و شدت مورد نظر را بالاتر میبرد تا به تدریج این عادت ایجاد گردد. 
In the first type, the device has a keypad that the occupant can enter between zero and 255 for
the intensity of each of the primary colors to create the desired color and intensity of the room.
These numbers are visible on the screen . In the second type, a volume is embedded to control
each color and has no display.
The device also has the ability to flash at an adjustable speed.
Objective: To increase the threshold of stimulation
and habituation to high intensity light, each occupational
 therapy session increases the amount of light and
 intensity desired to gradually develop this

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآورانویژگی ها