امروز
1402 مهر 7
14 17

نور ستاره Starlight

خلاصه

و ی سقف و اطراف در اتاق نورهای ستاره ای ایجاد میکند. رنگ نور از طریق یک پنل کنترل از راه دور ( از طریق ترکیب سه رنگ اصلی نور توسط فشردن کلیدهای پنل) تعیین میشود.

رو ی سقف و اطراف در اتاق نورهای ستاره ای ایجاد میکند.
رنگ نور از طریق یک پنل کنترل از راه دور ( از طریق ترکیب سه رنگ اصلی نور توسط فشردن کلیدهای پنل) تعیین میشود.
سرعت و جهت حرکت نور نیز از طریق پنل قابل کنترل است.


هدف: قابل استفاده در اتاق تاریک جهت ایجاد عمل و عکس العمل و جذب توجه و تمرکز

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآوران

On the ceiling and around the room, it generates starlight.
The color of the light is determined by a
remote control panel (by combining the
 three main colors of the light by pressing
the panel keys).
The speed and direction of light movement
can also be controlled via the panel.
Purpose: Can be used in a dark room to create
action and reaction and to attract attention and focus
 


ویژگی ها