امروز
1402 مهر 7
53 16

Advanced Quadriceps Table

خلاصه

New, beautiful, efficient and lasting - Fully ergonomic molded foam - Possibility of adjusting fore and back pitch - Adjustable A rm R e s t - Adjustable CNC arms - CO2 boiling with furnace color - Industrial Chrome plating
فیلم حرکات آموزشی

 

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآورانویژگی ها