امروز
1402 مهر 7
57 17

Black Light Board & Table

خلاصه

منبع نوری دارای نور آبی و بنفش رنگ که در طیف نورهای مرئی بوده و بی ضرر است. اشیاء مختلف در این نور نمود متفاوت و بسیار جذابی دارند. هدف: بسیار مفید جهت افزایش توجه و تمرکز لازم به ذکر است طیف این نور اشتراکی با نور یووی نداشته و امن است. هدف: افزایش انگیزه جهت نقاشی خلاقانه و نوشتن و سرگرمی

منبع نوری دارای نور آبی و بنفش رنگ که در طیف نورهای مرئی بوده و بی ضرر است. اشیاء مختلف در این نور نمود متفاوت و بسیار جذابی دارند.
هدف: بسیار مفید جهت افزایش توجه و تمرکز

لازم به ذکر است طیف این نور اشتراکی با نور یووی نداشته و امن است.

هدف: افزایش انگیزه جهت نقاشی خلاقانه و نوشتن و سرگرمی

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآوران


Blue and purple light source in the visible light spectrum
and is harmless. Different objects in this light have
different and very attractive appearance.
Purpose: Very useful for increasing focus and attention
It should be noted that the spectrum of this light is
not shared with UV light and is safe.
Purpose: To increase the motivation for creative painting,
writing and entertainment


ویژگی ها