امروز
1402 فروردین 7
42 9

physio Gym

خلاصه

این وسیله توسط کش کار میکند و به ماهیچه های اندام تحتانی این اجازه را میدهد که تمرینات مربوط به تقویت عضله چهار سر ران و Flexor های زانو انجام گیرد. این دستگاه امکان انجام تمرینات Eccentric  و Concentric  و تمرینات سرعتی را فراهم مینماید.

این دستگاه به منظور دستیابی سرعت و توان حرکات به جای تمرکز بر روی تعداد دفعات حرکت طراحی شده است.ویژگی ها