امروز
1402 مهر 7
36 16

say &see Full

خلاصه

کودک در مقابل میکروفن صحبت می کند و پس از مدت تعیین شده گفتار کورک تکرار میشود.

کودک در مقابل میکروفن صحبت می کند و پس از مدت تعیین شده گفتار کورک تکرار میشود.
– دارای قابلیت هم خوانی با موزیک دلخواه
– دریافت فیدبک بینایی
– دارای قابلیت تنظیم پرژکتوردر حالت چشمک زن (فلاشر) با موزیک و بدون موزیک
و….

اهداف:
• بهبود پردازش حسی شنیداری
• بهبود ادراک شنیداری
• بهبود یکپارچگی دیداری و شنیداری
• بهبود حافظه و توجه کودک
• تقویت آواسازی و تسهیل در گفتار
• یکپارچگی دیداری شنیداری

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآوران

The child speaks in front of the microphone and repeats the speech after the set time.
- Ability to tune to favorite music
- Receive visual feedback
- Adjustable flashlight mode with music and no music
And….
Goals:
• Improved auditory sensory processing
• Improved auditory perception
• Improved visual and auditory integration
• Improves child's memory and attention
• Enhance phonetics and speech facilitation
• Auditory visual integration


ویژگی ها