امروز
1402 مهر 7
18 16

Sensory Balance Beam بالانس بیم حسی

خلاصه

دستگاه Balance Beam طراحی شده و مناسب برای بهبود

دستگاه Balance Beam طراحی شده و مناسب برای بهبود

– Developing Balance Skills

– Gross Motor and Coordination Function

این دستگاه مشوق حرکات راه رفتن کودک بوده و با حرکت و قدم گذاشتن و ایستادن روی هر رنگ، منبع نوری متصل به سیستم به همان رنگ در می آید.

 

قابلیت حمل و نقل بالانس بصورت یکنفر

استفاده از فوم سرد داخل بالانس برای نرم بودن محل قرار گرفتن پا و القای حس مطلوب

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآوران

Balance Beam designed and optimized for improvement
- Developing Balance Skills
- Gross Motor and Coordination Function
This device encourages the child's gait to move, and by moving and standing on each color,
the light source connected to the system becomes the same color.
 Balance portability in one way
Use cold foam in the balance to soften the foot position and induce a good feelingویژگی ها