امروز
1399 خرداد 8
39 12

Upperlimp Pulleyپولی

خلاصه

پولی T شکل با شاسی آب کروم و قرقره و ریسمان با قابلیت تنظیم دامنه حرکتی و مقاومتویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0