امروز
1398 مرداد 1
29 20

Upperlimp Pulleyپولی

خلاصه

پولی T شکل با شاسی آب کروم و قرقره و ریسمان با قابلیت تنظیم دامنه حرکتی و مقاومتویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0