امروز
1398 مرداد 1
9 20

تخت تیلت دو موتوره پیشرفته الکتریکی

خلاصه

تخت تیلت دو موتوره پیشرفته الکتریکی

- تیـلت تیـبل  نـوآوران دارای بهـترین و بی صداترین  جـک
   الکتـــــــرومــــــوتور وارداتـــی با اســتاندارد جـهانی CE
- دارای ریمـــــــــوت کنترلــــــی زاویه حــــــرکتی تخــــت
- تغـــییر زاویه حرکـتی تخت را به سـهولت با کنترل دستی
- قدرت دو جک الکترومــوتور به سادگی تا وزن 180 کیلوگرم
- حرکــــــت 90 درجـــه تخـت با استفاده از جک الکترومـوتور
 
 

ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0