امروز
1402 مهر 7
17 18

تونل نورانی حسی Sensory light Tunnel

خلاصه

اهداف: • یکپارچگی حس عمقی، بینایی و لامسه • بهبود توجه بینایی • بهبود تعقیب بینایی • بهبود طرح ریزی حرکتی • تقویت مرحله رشدی چهاردست و پا رفتن


اهداف:
• یکپارچگی حس عمقی، بینایی و لامسه
• بهبود توجه بینایی
• بهبود تعقیب بینایی
• بهبود طرح ریزی حرکتی
• تقویت مرحله رشدی چهاردست و پا رفتن

Goals:
• Integration of deep sense, vision and touch
• Improved visual attention
• Improved vision tracking
• Improved motor projection
• Strengthen the growth stage of the foursome

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآورانویژگی ها