امروز
1402 مهر 7
39 17

دستگاه سنسوری پنل (Sensory Panel)

خلاصه

دستگاه Sensory Panel مناسب برای بهبود حرکات Gross، شناخت رنگ، هماهنگی چشم و دست، دید فضایی به همراه تشویق صوتی و در نوع جدید با تحریکات حسی کف دست می باشد.

دستگاه Sensory Panel مناسب برای بهبود حرکات Gross، شناخت رنگ، هماهنگی چشم و دست، دید فضایی به همراه تشویق صوتی و در نوع جدید با تحریکات حسی کف دست می باشد.

   در این دستگاه دو نوع کاربری ارائه شده است

1-  رنگ نور منبع نوری به صورت تصادفی تغییر میکند. کودک با لمس پوسته به رنگ مورد نظر و یا پریدن و ضربه زدن به پنل، در صورت یکی بودن رنگ تحریک شده و رنگ نور منبع نوری با پخش صدای بوق موزیکال مورد تشویق قرار می گیرد.

2- کودک با تحریک هر پوسته ، رنگ نور منبع نوری انتخاب کرده و تحریکات حسی خوبی را ارائه می دهد. 

 لینک سایت خرید آنلاین محصولات شرکت نوآورانویژگی ها