امروز
1401 مرداد 25
27 23

پدال دست و پا دوجهته نوآوران

خلاصه

پدال دست و پا دوجهته نوآوران با طراحی جدید

فیلم و آموزش حرکات و تنظیمات پدال برقی دو جهته نوآوران

ویژگی ها