امروز
1401 آذر 11
56 22

پدال دست و پا دوجهته نوآوران

خلاصه

پدال دست و پا دوجهته نوآوران با طراحی جدید

فیلم و آموزش حرکات و تنظیمات پدال برقی دو جهته نوآوران

ویژگی ها