امروز
1398 مرداد 1
42 19

AD اسکوتر (Acceleration Deceleration Scooter)

خلاصه

اهداف: تحریکات خطی وستیبولار، تحریکات Acceleration و Deceleration تحریکات تعادلی و…

اهداف: تحریکات خطی وستیبولار،
تحریکات Acceleration و Deceleration
تحریکات تعادلی و…ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0